SEAs ledamöter, som är läkare, sjuksköterskor/uroterapeuter och forskare, representerar den främsta expertisen i landet inom området barns och ungdomars urinvägsproblem. Vårt syfte är:


1. att inom gruppen samla och förmedla kunskap om enures/inkontinens

2. att inspirera till och starta forskningsprojekt kring enures/inkontinens

3. att informera allmänheten om enures/inkontinens och dess behandling

4. att utbilda läkare, sjuksköterskor och annan personal om enures/inkontinens

5. att verka som referensgrupp och remissinstans i dessa frågor


 Vi uppnår detta syfte på flera sätt:


1. genom publicerandet av läroböcker, kortare skrifter och annat informationsmaterial till sjukvården och allmänheten

2. genom föreläsningar, enskilt och som grupp, får sjukvården och/eller allmänheten

3. genom kommunikation med läkemedelsindustrin

4. genom anordnandet av symposier och vetenskapliga sammankomster

5. genom deltagande i forskningsprojekt

6. genom årliga möten, då ledamöterna för vetenskapliga diskussioner och utbyter kunskaper och ideér.


SEA är en oberoende ideell förening. Ledamöterna får ingen lön för sina insatser utan drivs helt av sitt vetenskapliga intresse och sitt engagemang för de drabbade barnen och deras familjer. De pengar vi behöver för att täcka SEAs omkostnader har hittills huvudsakligen kommit från läkemedelsindustrin (däribland framför allt Ferring läkemedel), men inga villkor har knutits till dessa bidrag