Stipendiet är för närvarande ej möjligt att söka. Vi meddelar på hemsidan när det går att söka på nytt.


Sök pengar från Svenska Enuresakademien!

 

SEA utlyser härmed medel för studier kring barns blås- och/eller tarmproblem.


Pengarna delas upp i :

 • SEA-stipendiet om maximalt 50 000 kr
 • SEAs utbildningsbidrag om maximalt 7000 kr.


Ansökan för 2022 stängde 8 april. 


Ansökan sker elektroniskt via SEAs hemsida www.svenskaenures.se (Se ansökan nedan för mer information)

 

Ur stadgarna:

Projekt som kan komma ifråga för SEA-stipendiet:

 • Forskningsprojekt som direkt eller indirekt berör barn och ungdomar med blås/tarm­problem
 • Forskningsprojekt kring friska barns blås/tarmfunktion
 • Forskningsprojekt kring blås/tarmfysiologi
 • Kvalitetsutvecklingsprojekt med syfte att förbättra vården av barn och ungdom med blås/tarm­problem
 • Projekt med syftet att öka vårdpersonals eller allmänhetens kunskaper om blås/tarm­problem hos barn och ungdomar

Projekt som kan komma ifråga för SEAs utbildningsbidrag:

 • Deltagande i internationell eller nationell kurs i ämne relevant för vården av barn med blås/tarmproblem
 • Deltagande i vetenskaplig konferens med presentation av poster eller liknande
 • Genomförande av utbildningsaktivitet för det egna arbetslaget (lokalbokning, inbjudande av föreläsare etc)

 

För närmare upplysningar kring stipendiet och utbildningsbidragen hänvisas också till hemsidan

 

För Svenska Enuresakademien


 

Tryggve Nevéus

Preses

Svenska Enuresakademiens Stipendier


BAKGRUND
Svenska Enuresakademien (SEA) skall, om ekonomin så tillåter, årligen utlysa stipendium med det övergripande syftet att stödja vården av barn och ungdomar med blås/tarmproblem.


BELOPP OCH UPPDELNING
Beslut om huruvida stipendierna skall utlysas och vilken storlek de skall ha fattas årligen på SEAs ordinarie höst- eller vårmöte.
Oftast delas stipendiemedlen upp i ett större och 3-6 mindre poster. Det förra benämns SEA-stipendiet, de senare benämns SEAs utbildningsbidrag. Andra uppdelningar av summan kan också förekomma om SEA bedömer att det finns flera likvärdiga ansökningar. SEA-stipendiet tilldelas i första hand ett forskningsprojekt. De mindre summorna tilldelas exempelvis sjukvårdspersonal som behöver besöka en relevant internationell kongress eller kurs. Sökande som tilldelats SEA-stipendiet kan för samma projekt tilldelas nytt stipendium högst en gång.


Projekt som kan komma i fråga för SEA-stipendiet:
• Forskningsprojekt som direkt eller indirekt berör barn och ungdomar med blås/tarmproblem
• Forskningsprojekt kring friska barns blås/tarmfunktion
• Forskningsprojekt kring blås/tarmfysiologi
• Kvalitetsutvecklingsprojekt med syfte att förbättra vården av barn och ungdomar med blås/tarmproblem
• Projekt med syftet att öka vårdpersonals eller allmänhetens kunskaper om blås/tarmproblem hos barn och ungdomar


Projekt som kan komma i fråga för SEAs utbildningsbidrag:
• Deltagande i internationell eller nationell kurs i ämne relevant för vården av barn och ungdomar med blås/ tarmproblem
• Deltagande i vetenskaplig konferens med presentation av poster eller liknande. Om du inte presenterar på konferensen skall du tydligt motivera på vilket sätt mötet är av värde för dig och din verksamhet inom enures/inkontinens-området.

• Genomförande av utbildningsaktivitet för det egna arbetslaget (lokalbokning, inbjudande av föreläsare etc)


SEA kan inte åta sig något arbetsgivaransvar, pengar kan alltså inte sökas som lön för arbetstid. Exempel på vad pengarna kan användas till är datorutrustning, programvara, posterframställning, resekostnader, statistikkonsultation, laboratorieutrustning, kongressdeltagande, publikationskostnader eller ersättning till försöksperson.


SEA förutsätter att alla beviljade forskningsprojekt är prövade och godkända av etiska instanser när detta är tillämpligt.


SEA kommer att vid beslut om tilldelning av medel framför allt att premiera projektets relevans och genomförbarhet. Vikt kommer att fästas vid sökandes meriter och CV, men en tyngre meriterad sökande kommer inte att med automatik gå före en med magrare merit-portfölj. SEA är inte skyldig att varje år använda hela det belopp som avsatts för stipendie-utdelning.


UTLYSNING OCH ANNONSERING
Stipendierna utlyses högst en gång per år och annonseras på SEAs hemsida. De utlyses också i anslutning till SEAs kurser för sjukvårdspersonal. Information på sociala medier och mejlutskick till relevanta organisationer kan också förekomma. I utlysningen skall också framgå det totala belopp som kommer att fördelas.


KRAV PÅ SÖKANDE
Sökande skall vara yrkesverksam i Sverige inom för projektet relevant profession. Även emeriti kan komma i fråga. Ansökan skall vara tydlig och bedömbar.


ANSÖKAN

I ansökan om SEA-stipendium skall följande ingå:

 • Namn, profession, arbetsplats
 • Eventuella medsökande
 • Sökt belopp, uppskattning av projektkostnader
 • Kortfattad projektbeskrivning (1-4 A4-sidor/motsvarande), inkluderande frågeställning, deltagare, metod, etiska överväganden, effektvariabler och eventuella preliminära resultat
 • Kortfattat CV (1-2 A4-sidor/motsv)


Ansökan görs via ansökningsformuläret. (Länk öppnar när ansökan är öppen)


BESLUT OM TILLDELNING

Beslut om vilka sökande som skall tilldelas stipendier fattas av hela SEA vid ordinarie möte. Ledamot som har jäv gentemot någon sökande, eller som själv är sökande, deltar inte i överläggningarna och beslutet rörande just denna ansökan. Sökande meddelas utan dröjsmål om de tilldelas medel eller inte av SEAs sekreterare. Sökande som tilldelas medel anmodas att utan dröjsmål förse SEAs skattmästare med kompletta upplysningar om vart pengarna skall överföras. Pengarna måste insättas på ett personbundet konto.


KRAV PÅ MOTTAGARE
Sökande som tilldelats SEA-stipendiet anmodas att utan påminnelse inkomma till SEAs sekreterare med en rapport om hur pengarna använts senast inom ett år från det att pengarna utdelades. I eventuella vetenskapliga publikationer som resulterat från projekt som understötts av SEAs stipendium skall detta tillkännages. SEA önskar också få kopia på sådana publikationer. Stipendiaten meddelas dessutom om att hen kan bli inbjuden att rapportera om resultatet av sin forskning på ett kommande SEA-möte.


Stipendiat som inte lever upp till ovanstående krav kan inte komma ifråga för nya stipendier.


För Svenska Enuresakademien

Uppsala 201028


Tryggve Nevéus, Preses